Unique selling proposition banner

Общи условия Giveaway в Instagram за смарт часовник Canyon Marzipan, розов

 

ЧЕСТИТО НА ЗЕЙНЕП ХАСАНОВА ФУНЕВА!

Общи условия за провеждане на Giveaway игра в Instagram 

за смарт часовник Canyon Marzipan, розов

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ИГРА - GIVEAWAY

1.1. Условията за провеждане на Giveaway игра в Instagram –  смарт часовник Canyon Marzipan (наричана за краткост „ИГРАТА“) могат да бъдат намерени в сайта на организатора

1.2. Организатор на ИГРАТА е фирма „Ардес Информационни Технологии“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Сливница 118, наричан за краткост „ОРГАНИЗАТОР“

1.3. ИГРАТА се провежда за периода от публикуването й в Instagram профила на ОРГАНИЗАТОРА - https://www.instagram.com/ardesbg/ от 02.03.2021г. до 23:59 часа на 07.03.2021 г. Посоченият срок може да бъде съкратен или удължен, спрямо предварително обявената крайна дата с решение на ОРГАНИЗАТОРА, като това следва да бъде отразено в Правилата и публикувано в сайта на ОРГАНИЗАТОРА.

1.4. ИГРАТА ще се проведе на територията на Република България (наричано за краткост „Място на провеждане на играта“) и се организира онлайн за участници, живеещи на територията й.

1.5. Участието в ИГРАТА не е обвързано с покупка. 

1.6. Изложените по – долу Правилата са задължителни и обвързващи за участниците в ИГРАТА. С извършването на което и да е от действията за участие в ИГРАТА, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите правила, разбрали са ги и ги приемат безусловно.

 II. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

 2.1. Участие в ИГРАТА могат да вземат само физически лица, навършили 14 години. Всички лица ненавършили 16 г. следва да получат разрешение от родител настойник или роднина или друг законен представител, преди да вземат участие в играта или да предоставят свои лични данни.

2.2. Непълнолетните лица от 14 до 16 годишна възраст участват с писмено съгласие на техния законния представител удостоверяващо съгласието им с правилата на ИГРАТА. При награждаването законния представител следва да придружи участника и да подпиши съответните документи.

2.3. Участник в ИГРАТА може да бъде всяко физическо лице, живеещо територията на Република България, с регистрация и профил в социалната мрежа Instagram.

2.4. Участие в ИГРАТА нямат право да вземат партньори, свързани лица и/или служители на фирма „АРДЕС Информационни Технологии“ ЕООД, със седалище и управление: гр. Варна, бул. Сливница 118 и лица свързани с тях. Ако такова лице спечели, наградата няма да му бъде предоставена.

2.5. Участникът се включва в ИГРАТА, когато отговори на условията за включване описани в т.3.1. 

2.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да изтрива коментари ако има съмнения за каквито и да било действия, които биха могли да нарушат имиджа, репутацията, добрия тон на Instagram общността.

2.7. ОРГАНИЗАТОРЪТ ще счита, че всеки участник отговаря на условията на ИГРАТА, когато всички действия отговарят на условията й, освен ако от други източници на информация, не е очевидно противното.

2.8. Всеки участник може да участва многократно, но е необходимо да е спазило условията в т.III , но с отбелязани различни лица. 

2.9. Участия или такива, които са некоректни от едно и също лице, се считат за невалидни и ОРГАНИЗАТОРА си запазва правото да изтрие участието ИГРАТА впоследствие.

2.10. Всяко участие е индивидуално и всеки отговарящ на условията, според правилата, се счита за участник.

 III. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 3.1. Участникът се включва в ИГРАТА, когато отговори на условията за включване:

  1. Да последва Instagram профила на ОРГАНИЗАТОРА - https://www.instagram.com/ardesbg/.

  2. Да хареса поста за играта в Instagram профила на ОРГАНИЗАТОРА.

  3. Да отбележи в коментар под поста с играта своя приятелка

3.2. Право да участва в тегленето на наградата от ИГРАТА има само Участник, изпълнил поставените условия и отговарящ на условията за участие, посочени в Общите условия.

3.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ ще даде една награда – смарт часовник Canyon Marzipan, розов - CNS-SW75PP

 IV. НАГРАЖДАВАНЕ

 4.1. Тегленето на наградата ще се извърши онлайн на 08.03.2021г. на случаен принцип и публикувано като коментар под поста с играта, както и на стори в Instagram профила на ОРГАНИЗАТОРА.

4.2. Всички участници в ИГРАТА безусловно и неотменимо се съгласяват, че резултатите от тегленето, така както са описани в протокола, са окончателни.

4.3. ПОБЕДИТЕЛЯТ получава една награда, описана в т.III

 V. ДРУГИ

 5.1. ПОБЕДИТЕЛЯТ дава своето съгласие и предоставя безвъзмездно правото, имената му, които споделя на стената на ОРГАНИЗАТОРА в Instagram, да бъдат публикувани.

5.2. ПОБЕДИТЕЛЯТ в ИГРАТА, ще бъде уведомен чрез лично съобщение в Instagram до профила, с който е участвал. Всички получени инструкции към ПОБЕДИТЕЛЯ във връзка с получаването на наградата, дадени му от страна на ОРГАНИЗАТОРА в писмена и / или устна форма са абсолютно задължителни.

5.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ може да лиши съответния печеливш от правото му да получи награда, при пълно или частично неизпълнение, на която и да е от дадените му инструкции.

5.4 За да получи наградата си ПОБЕДИТЕЛЯТ задължително следва да се легитимира с лична карта и да подпише приемо – предавателен протокол предоставен му от страна на ОРГАНИЗАТОРА, във връзка с предаването / получаването на наградата. 

5.5. ПОБЕДИТЕЛЯТ, с който не може да се установи обратна връзка за уточняване на детайлите по връчването на наградата до 10 работни дни след уведомяването му чрез изпратена информация от ОРГАНИЗАТОРА на лично съобщение до Ingtagram профила му, губи статута си на ПОБЕДИТЕЛ и автоматично и безусловно губи правото да получи наградата. На негово място ОРГАНИЗАТОРА изтегля нов участник, при спазване на правилата. 

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ЗА ИСТИННОСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДАННИ

6.1. Лицата участващи в ИГРАТА изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Организатора съгласно Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани/използвани само  и единствено за целите на ИГРАТА. Лицата участващи в ИГРАТА носят персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на ИГРАТА.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

7.1. Участниците в ИГРАТА се съгласяват ОРГАНИЗАТОРА да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS съобщения по време на ИГРАТА и за период от 1 (един) месец след края му.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

8.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимото право едностранно, по всяко време да променя настоящите правила или да прекрати ИГРАТА. В тези случаи ОРГАНИЗАТОРЪТ няма да носи, спрямо когото и да било, каквато и да е отговорност за понесени загуби и/или пропуснати ползи, резултат от промяната и / или прекратяването. В тези случаи на участниците в ИГРАТА не се дължи каквато и да е компенсация.

8.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото по всяко време да отстрани от ИГРАТА участник, който не спазва тези правила за участие, или чиито действия създават отрицателен имидж на ОРГАНИЗАТОРА, или по някакъв начин са в ущърб на ОРГАНИЗАТОРА, или в други основателни случаи.

8.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил в Instagram.

8.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за каквито и да било вреди/пропуснати ползи, причинени на участниците в ИГРАТА, включително, но не само вреди върху ползваните от тях софтуер, хардуер, телекомуникационни съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством участието в ИГРАТА.

8.5. Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.

8.6. Всички споровете по тълкуването и прилагането на тези правила се решават по споразумение, а ако такова не може да бъде постигнато споровете, ще бъдат решавани от компетентния съд в град София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.

8.7. Настоящите Правила влизат в сила от 02.03.2021 г. и ще бъдат достъпни за периода на провеждане на ИГРАТА.