Unique selling proposition banner

Условия и правила на промоцията - "ASUS + Dying Light & Dying Light 2"

Игрален пакет DL2

Условия и правила на Промоцията

Промоцията – игрален пакет ASUS Dying Light 2 (наричана нататък за краткост "Промоцията") се хоства от АСУСТек Компютър Инк. (наричано нататък за краткост "АСУС") [ASUSTeK Computer Inc. ("ASUS")].

Подробната информация по отношение на способите и начините за включване и получаване на кодове за игри (включително ASUS Dying Light 2 ваучер код (наричан нататък за краткост "АСУС ваучер код") и Steam Game Key) във връзка с тази конкретна Промоция, Известието за Условията За Ползване на АСУС и Декларацията За Поверителност на АСУС, представляват част от Общите условия на Промоцията (наричано нататък за краткост "Общи условия"). Участието в промоцията се счита като приемане на настоящите Общи условия. АСУС има право по всяко време да преразгледа Общите условия и останалите правила, утвърдени от АСУС. Вследствие на това Вие ще бъдете в режим на правна обвързаност във връзка и по отношение на кое да е такова преразглеждане.

1. Промоцията ROG Zephyrus Duo 15 (наричана нататък за краткост Лаптопите) започва на дата 22 юни 2020г. в 00:00 часа (GMT + 8) и приключва на дата 10 март 2021г. в 23:59 ч. (GMT + 8) (наричано нататък за краткост "Период на Промоцията"). Периодът на получаване на ваучер кодове на АСУС започва на 22 юни 2020г. и ще приключи на 10 март 2021г. Периодът на активация и получаване на ваучер кодове Steam Game Key, получени на www.gamesplanet.com/ROGxDL2 ще приключи на 10 април 2021г.

2. Промоцията на останалите продукти започва на 1 юли 2020г. в 00:00 часа (GMT + 8) и приключва на 31 август 2020 г. в 23:59 часа (GMT + 8) (наричано за краткост нататък "2-ри Период на Промоцията"). Периодът за получаване на ваучер код на АСУС започва на 15 юли 2020г. и ще приключи на 14 септември. Периодът за активация, за целите на използване на този ваучер код, и за получаване на ключовете Steam Game Key на www.gamesplanet.com/ROGxDL2, ще приключи на 14 септември.

3. Промоцията на Лаптопите ще се извършва единствено в области, включени в рамките на Териториалния обхват на промоцията. Териториалният обхват на промоция се определя като съвкупността от всички държави с изключение на Китай и държавите с търговско ембарго наложено от САЩ.

4. Промоцията на останалите продукти ще се извършва единствено в Европа, Близкия Изток и Африка (наричани нататък за краткост "Втори териториален обхват на Промоцията").

5. Онези лица, които биха искали да участват в Промоцията на Лаптопите и останалите продукти по време на Периода на Промоцията и в хода на Втория Период на Промоцията (наричани за краткост нататък "Вие"), заявявате следните обстоятелства:

5.1. Ще бъдете считани за пълнолетно лице съгласно законодателството на държавата , в която пребивавате.

5.2. Промоцията на Лаптопите се прилага по отношение на покупка на продукти на АСУС**, които са в режим на допустимост и отговарят на заложените изисквания.

5. 3. Покупките от участващи дилъри в рамките на Териториалния обхват на Промоцията и Втория териториален обхват на Промоцията могат да участват и да се включат в класирането за Промоцията.

5.4. Необходимо е във Фактурата / разписката да бъдат посочени датата на покупка и валиден адрес за фактуриране, които да съответстват на местните законови изисквания.

5.5. Имате право да участвате с един (1) Отговарящ на изискваният или допустим пакет от продукти на АСУС в рамките на дадена Промоция.

5.6. Закупуването на допустими, отговарящи на изискванията продукти на АСУС и заявено последващо участие в Промоцията, трябва да се извършват във вашата държава на пребиваване единствено по отношение и във връзка с участващи дилъри.

5.7. Тази Промоция не може да бъде комбинирана с друга Промоция на АСУС.

6. За целите на промотиране на Лаптопите е необходимо да следвате стъпките по-долу в ROG Armory Crate за обратно изкупуване на кодове за игра*:

6.1. Закупуване на допустим, отговарящ на изискванията продукт на АСУС в рамките на Периода на Промоцията от участващ дилър в рамките на Териториалния обхват на Промоцията.

6.2. Ще получите автоматични известия от вида auto push notification* ИЛИ следва да кликнете, за да въведете събитието директно в софтуера Armory Crate.

6.3. Следвайте указанията ** на софтуера Armory Crate, който е предварително инсталиран на приложимите продукти на АСУС и ще получите ваучер код на АСУС на своя адрес на електронна поща.

6.4. АСУС ще изпрати по имейл вашите АСУС ваучер кодове и инструкции за активация в рамките на 20 работни дни, след като вашата кандидатура бъде потвърдена.

6.5. Изполвайте своя АСУС ваучер код чрез www.gamesplanet.com/ROGxDL2, за да получите своя ключ за игра Steam Game Key.

7. Във връзка с Промоцията на останалите продукти е необходимо да следвате следните стъпки за да получите кода за играта:

7.1.Закупете допустим, отговарящ на условията продукт, показан на страницата на кампанията през Втория период на Промоцията, от участващ дилър, във Втория Териториален обхват на Промоцията.

7.2. Следвайте инструкциите, указани на страницата на кампанията, за да получите ваучер кода на своя адрес на електронна поща.

7.3. АСУС ще изпрати вашите ваучер кодове на АСУС в рамките на 20 работни дни, след като бъде верифициран Вашия статут на допустимост и съответствие с конкретните изисквания.

7.4. Използвайте своя ваучер код на АСУС чрез www.gamesplanet.com/ROGxDL2, за да получите своя ключ за игра Steam Game Key.

8. АСУС си запазва правото да променя Общите условия и детайлите, свързани с Промоцията без предварително известяване.

9. Корпоративни / търговски клиенти нямат право да участват в тази Промоция.

10. Кодовете за ваучери на АСУС не се продават или прехвърлят; коя да е измама или хакерска атака или проявление ще се счита за отказ от правото на получаване на Steam Game Key. Ключът Steam Game Key ще бъде наличен и на разположение единствено към датата на издаване, но активирането на ключа на Steam се намира в пряка зависимост от датата на пускане или активиране на Dying Light 2, която ще бъде допълнително обявена от Техланд /Techland/. Използването на играта подлежи на съгласие с и приемане на условията на Лицензионното споразумение за краен потребител, обезпечено от Техланд /Techland/. Вие заявявате, че потенциални проблеми, свързани с играта или Лицензионното Споразумение на крайния потребител съществуват единствено между вас и Техланд. АСУС не носи отговорност по отношение на каквито и да било проблеми относно играта или Лицензионното Споразумение на крайния потребител.

11. Необходимо е да гарантирате обезпечаване на изпълнение и поведение в съответствие с Общите условия и не трябва да нарушавате приложимите закони и разпоредби. АСУС си запазва правото да провери валидността на вашия статут към всеки един момент по време или след Периода на промоцията. Ние също така си запазваме правото без предизвестие да ви дисквалифицираме от тази Промоция, включително във връзка с квалификацията на кодовете за игра, в хипотезата на не спазване на Общите условия, в случай на неправомерно поведение, опит за подправяне или съмнение за подправяне във връзка с Промоцията. Неупражняването от страна на АСУС на някое от правата му съгласно този договор не представлява генерален отказ от упражняване на тези права.

12. В случай, че върнете своя допустим и отговарящ на изискванията продукт на АСУС, искането за участие във връзка с Промоцията ще бъде анулирано. Вече заявените за участие ваучер кодове на АСУС трябва да бъдат възстановени в полза на АСУС, а в допълнение на това следва да бъде заплатена и допълнителна такса за обработка в размер на 75,00 долара. Наред с това АСУС ще предприеме съответния обем правни мерки срещу опити за измама или злоупотреба.

*Необходимо е Клиентът да приеме Политиката за поверителност, за да позволи на софтуера Armory Crate автоматично да открие допустима, отговарящ на условията Промоция.

** Процесът на проверка на ваучер кода на АСУС е част от процедурата за автоматично проверка на софтуера Armory Crate, предварително инсталиран на Вашия ново закупен преносим компютър. Търговците на дребно няма да се предоставят допълнителни ваучер кодове на АСУС. Моля, следвайте указанията, указани на устройствата, за да завършите процеса по обратно изкупуване. В случай на възникнал проблем, моля да се свържете с нас на https://www.asus.com/support/CallUs/#