Unique selling proposition banner

Условия - Фейсбук игра – Спечели Huawei P20 Lite

 

 

Включи се в новата игра на Ardes.bg и можеш да спечелиш смартфон Huawei P20 Lite!


Нещата, които трябва да направиш са:

 • Посети магазин на Ardes.bg в София или Варна
 • Направи си селфи с посетения от теб магазин
 • Харесай страницата на Ardes.bg във Фейсбук - тук
 • Сподели селфито си в коментар под поста с игра във Фейсбук страницата: тук
 • Стискай палци да бъдеш изтеглен!


Играта продължава до 23:59 часа на 18.11.2018 г.
Печелившият ще бъде определен на случаен принцип чрез софтуер и ще бъде обявен на живо на 21.11.2018 г. на фейсбук страница на Ardes.bg.

 

 

 

ПРАВИЛА

за провеждането на Фейсбук игра – Спечели Huawei P20 Lite

I.ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ИГРА

 1. Условията за провеждане на Фейсбук играта – Спечели Huawei P20 Lite (наричана за краткост „ИГРАТА“) могат да бъдат намерени сайта на организатора.
 2. Организатор на ИГРАТА е фирма „Ардес Информационни Технологии“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Сливница 118, наричан за краткост „ОРГАНИЗАТОР“.

 3. ИГРАТА се провежда в периода от публикуването й на фейсбук страницата на ОРГАНИЗАТОРА - https://www.facebook.com/ardesbg/ от 24.10.2018 г. до 24:00 часа на 18.11.2018 г. Посоченият срок може да бъде съкратен или удължен, спрямо предварително обявената крайна дата с решение на ОРГАНИЗАТОРА, като това следва да бъде отразено в Правилата и публикувано в сайта на ОРГАНИЗАТОРА.

 4. ИГРАТА ще се проведе на територията на Република България (наричано за краткост „Място на провеждане на играта“) и се организира онлайн за участници, живеещи на територията й.

 5. Изложените по – долу Правилата са задължителни и обвързващи за участниците в ИГРАТА. С извършването на което и да е от действията за участие в ИГРАТА, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите правила, разбрали са ги и ги приемат безусловно.

II.ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

 1. Участие в ИГРАТА могат да вземат само физически лица, навършили 14 години. Всички лица ненавършили 16 г. следва да получат разрешение от родител настойник или роднина или друг законен представител, преди да вземат участие в играта или да предоставят свои лични данни.
 2. Непълнолетните лица от 14 до 16 годишна възраст участват с писмено съгласие на техния законния представител удостоверяващо съгласието им с правилата на ИГРАТА. При награждаването законния представител следва да придружи участника и да подпиши съответните документи.
 3. Участник в ИГРАТА може да бъде всяко физическо лице, живеещо територията на Република България, с регистрация и профил в социалната мрежа Facebook.
 4. Участие в ИГРАТА нямат право да вземат партньори,свързани лица и/или служители на фирма „АРДЕС Информационни Технологии“ ЕООД, със седалище и управление: гр. Варна, бул. Сливница 118 и лица свързани с тях. Ако такова лице спечели, наградата няма да му бъде предоставена.
 5. Участникът се включва в ИГРАТА, когато отговори на условията за включване описани в т.3.1.
 6. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да изтрива снимки ако има съмнения за каквито и да било действия, които биха могли да нарушат имиджа, репутацията, добрия тон на Фейсбук общността и / или не могат да докажат, че са били заснети във физическите магазини на Ардес.
 7. ОРГАНИЗАТОРЪТ ще счита, че всеки участник отговаря на условията на ИГРАТА, когато всички действия отговарят на условията й, освен ако от други източници на информация, не е очевидно противното.
 8. Всеки участник може да участва само еднократно. Дублирани участия или такива, които са многократно регистрирани, некоректно от едно и също лице, се считат за невалидни и ОРГАНИЗАТОРА си запазва правото да изтрие участието ИГРАТА впоследствие.
 9. Всяко участие е индивидуално и всеки отговарящ на условията, според правилата, се счита за участник.

 

III. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 1. Участникът се включва в ИГРАТА, когато отговори на условията за включване:
 2. Условие 1 - Да посети да посети някой от физическите магазини на Ardes.bg  на адреси: гр. София, ул. „Пловдивско поле“ 11А и гр. Варна, бул. „Сливница“ 120.
 3. Условие 2 - Да си направи сам снимка на себе си (Selfie) с посетения магазин.
 4. Условие 3 - Да хареса страницата на ОРГАНИЗАТОРА https://www.facebook.com/ardesbg/
 5. Условие 4 - Да отговори в коментар на фейсбук поста с играта, в който е публикувана ИГРАТА със снимката (Selfie), която си е направил.
 6. Право да участва в тегленето на наградата от ИГРАТА има само Участник, изпълнил поставените условия и отговарящ на условията за участие, посочени в Общите условия.
 7. ОРГАНИЗАТОРЪТ ще даде една награда – Смартфон Huawei P20 Lite. Цветът на наградата може да бъде различен от илюстрирания и ОРГАНИЗАТОРЪТ не се ангажира с конкретен цвят на предоставяната награда.
 8. Всеки участник трябва да може да докаже, че снимката е негова и не е лъжливо манипулирана. Снимките, на които има неприлични жестове, голота или са очевидно манипулирани с програми за обработка, ще бъдат изтрити и недопуснати до жребия за наградата. Снимки, които са доказано копирани от други профили ще бъдат изтрити и дисквалифицирани.

   

IV. НАГРАЖДАВАНЕ

 1. Тегленето на наградата ще се извърши в магазина на Ardes.bg, находящ се в гр. Варна, бул. "Сливница" 120 на случаен принцип в присъствието на служители на фирма Ардес ИТ Технологии ЕООД. Ще бъде изтеглен един печеливш /наричан ПОБЕДИТЕЛ/ чрез томбола между участниците, отговарящи на условията на ИГРАТА. Резултата от тегленето на наградата се публикува на https://www.facebook.com/ardesbg/.
 2. Всички участници в ИГРАТА безусловно и неотменимо се съгласяват, че резултатите от тегленето, така както са описани в протокола, са окончателни.
 3. ПОБЕДИТЕЛЯТ получава една награда, описана в т.3.3.

 

V. ДРУГИ

 1. ПОБЕДИТЕЛЯТ дава своето съгласие и предоставя безвъзмездно правото, имената му и материалите, които споделя на стената на ОРГАНИЗАТОРА във Facebook, да бъдат публикувани за всякакви промоционални активности, свързани с фирма „Ардес ИТ“ ЕООД (телевизия, реклама, промоционални материали, интернет страници в рекламни изяви и събития), преди и след ИГРАТА.
 2. ПОБЕДИТЕЛЯТ в ИГРАТА, ще бъде уведомен чрез лично съобщение във Фейсбук до профила, с който е участвал. Всички получени инструкции към ПОБЕДИТЕЛЯ във връзка с получаването на наградата, дадени му от страна на ОРГАНИЗАТОРА в писмена и / или устна форма са абсолютно задължителни. ОРГАНИЗАТОРЪТ може да лиши съответния печеливш от правото му да получи награда, при пълно или частично неизпълнение, на която и да е от дадените му инструкции.
 3. За да получи наградата си ПОБЕДИТЕЛЯТ задължително следва да се легитимира с лична карта и да подпише приемо – предавателен протокол предоставен му от страна на ОРГАНИЗАТОРА, във връзка с предаването / получаването на наградата.
 4. ПОБЕДИТЕЛЯТ, с който не може да се установи обратна връзка за уточняване на детайлите по връчването на наградата до 10 работни дни след уведомяването му чрез изпратена информация от ОРГАНИЗАТОРА на лично съобщение до Фейсбук профила му, губи статута си на ПОБЕДИТЕЛ и автоматично и безусловно губи правото да получи наградата. На негово място ОРГАНИЗАТОРА изтегля нов участник, при спазване на правилата.

 

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ЗА ИСТИННОСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДАННИ

 

 1. Лицата участващи в ИГРАТА изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Организатора съгласно Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани/използвани само  и единствено за целите на ИГРАТА. Лицата участващи в ИГРАТА носят персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на ИГРАТА.

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

 1. Лицата участващи в ИГРАТА изрично, неотменимо и безусловно се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, задължително условие, за да я получат е при връчването ѝ да бъдат снимани, както и, че във връзка с ИГРАТА, без да е необходимо даването на допълнително съгласие от тяхна страна, ОРГАНИЗАТОРА има право да публикува в интернет страницата си www.ardes.bg и www.facebook.com/ardesbg/ техните имена и, в т.ч., че същите могат да бъдат използвани от ОРГАНИЗАТОРА, в аудио, печатни и видео материали, които се разпространяват/излъчват публично.
 2. Участниците в ИГРАТА се съгласяват ОРГАНИЗАТОРА да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS съобщения по време на ИГРАТА и за период от 1 (един) месец след края му.

 

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 1. ИГРАТА не е спонсорирана, препоръчана, управлявана или по друг начин свързана с Facebook Inc. Участниците в ИГРАТА са информирани за предоставяне на информация към ОРГАНИЗАТОРА, а не на електронната социална мрежа Facebook или към дружеството притежаващо и управляващо социалната мрежа. Участниците, участващи в ИГРАТА чрез прилагането на Facebook апликацията трябва да се съобразяват с условията за ползване на електронната социална мрежа Facebook, изброени в www.facebook.com/terms.php.
 2. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да изключи участник от ИГРАТА, без да посочва причина, ако такъв участник лично или чрез Facebook профила на участника показва признаци на злоупотреба спрямо тези условия (като дублиране на Facebook профил).
 3. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да изключи участник от ИГРАТА, чието поведение или профил е против условията за ползване на електронната социална мрежа Facebook.

 4. ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимото право едностранно, по всяко време да променя настоящите правила или да прекрати ИГРАТА. В тези случаи ОРГАНИЗАТОРЪТ няма да носи, спрямо когото и да било, каквато и да е отговорност за понесени загуби и/или пропуснати ползи, резултат от промяната и / или прекратяването. В тези случаи на участниците в ИГРАТА не се дължи каквато и да е компенсация.
 5. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото по всяко време да отстрани от ИГРАТА участник, който не спазва тези правила за участие, или чиито действия създават отрицателен имидж на ОРГАНИЗАТОРА, или по някакъв начин са в ущърб на ОРГАНИЗАТОРА, или в други основателни случаи.
 6. ОРГАНИЗАТОРЪТ не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил във Facebook.
 7. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за каквито и да било вреди/пропуснати ползи, причинени на участниците в ИГРАТА, включително, но не само вреди върху ползваните от тях софтуер, хардуер, телекомуникационни съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством участието в ИГРАТА.
 8. Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.
 9. Всички споровете по тълкуването и прилагането на тези правила се решават по споразумение, а ако такова не може да бъде постигнато споровете, ще бъдат решавани от компетентния съд в град София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.
 10. Настоящите Правила влизат в сила от 15.10.2018 г. и ще бъдат достъпни на за периода на провеждане на ИГРАТА.