Unique selling proposition banner

Условия на удължена гаранция

КАКВО Е УДЪЛЖЕНАТА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ?

Удължената търговска гаранция осигурява допълнителна гаранция от една или две години в сравнение със законовия гаранционен срок. Това е допълнителна услуга, която се заплаща от клиентите на Ардес ИТ ЕООД.

УСЛОВИЯ НА УДЪЛЖЕНАТА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ:
  1. Търговска гаранция се дава само за хардуерни повреди и осигурява безплатен ремонт в срок от 30 дни. Ремонтът обезпечава пълната хардуерна функционалност и работоспособност на продукта и не включва почистване, настройване на софтуер, подръжка или техническа помощ, освен ако не е предвидено друго в отделен договор за услуга. Гаранцията не покрива софтуер, части и консумативи като клавиатури, батерии и адаптери, тонер касети, мастилници и др.

  2. Гаранцията на LCD мониторите и екраните важи според стандарта ISO 9241307: 2008 за допустим брой дефектни пиксели и събпиксели за един милион пиксела. Според този стандарт гаранция се признава ако монитора има повече от 3 светещи или несветещи пиксела, или повече от 7 субпиксела по целия екран ( за 17” модели, за 19” съответно допустимото количество е поголямо). За повече информация , се обърнете към търговците.

  3. Дефекти, възникнали по време на периода на удължената гаранция се коригират чрез ремонт на засегнатите компоненти или чрез заместването им. Ако такава поправка е невъзможна или ремонта продължи повече от 30 дни, продукта следва да се замени с идентичен продукт със сходни харектеристики и функции, най-малко равни на оригиналният продукт.

  4. Клиентът има право да поиска замяна на продукта и ако в интервал от шест месеца продукта премине три повторни ремонта.

  5. Продуктът получен като замяна, се ползва от покритието на удължена гаранция до изтичане на първоначалният срок, за който е закупена услугата;

  6. „Ардес ИТ“ не носи отговорност, ако в случай на повреда на продукта се стигне до загуба на информация или данни, както и за всички вреди понесени от получателят поради такива загуби и единственото им задължение е да се ремонтира/замени дефектиралият компонент или продукт;

  7. По време на периода, обхванат от стандартната и удължена гаранция, превозът на продуктите, до и от оторизирания от Ардес ИТ сервиз е безплатен.

ИЗРИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ:

Удължената търговска гаранцията е невалидна в случай на: нехайно или неправилно ползване или съхранение; работа на устройствата в неподходящи климатични условия; неправилно включване; отваряне на продукта и самостоятелен демонтаж и монтаж на компоненти от неуторизирани лица, ремонт или модификация на устройствата или схеми на свързване, извършени от клиента или от трети лица; изтрити лепенки на устройствата, вследствие многократен монтаж и демонтаж; природни бедствия, пожар, наводнения, влага, мълнии, токов удар, механичен удар, падане, вибрации, кражба, въздействие на чуждо тяло. Посочените погоре случаи освобождават „Ардес ИТ“ от всякакви отговорности. Софтуерните проблеми не са гаранционни!

Независимо от броя на извършени ремонти на продукта, клиентът не може да претендира за възстановяване на заплатената сума за продукта, след изтичане на стандартната гаранция

След изтичане срока по стандартната гаранция, заявлението по настоящият сертификат е обвързващо само с ремонта и/или замяната на удостоверените продукти и същото не може ползва от Клиента, като допълнително основание за разваляне на договора за покупкопродажба на сочените продукти и възстановяване на заплатената по тях сума.

Удължената гаранция може да бъде закупена и след доставката на продукта. В такъв случай, тя следва да бъде закупена най-малко 6 месеца преди изтичане на търговската или законова гаранция на продукта и продукта да бъде прегледан от оторизирания сервиз на Ардес ИТ ЕООД. В конкретни случаи е възможно преди закупуване на удължената търговска гаранция, да бъде направена профилактика на продукта. Възможно е и да се откаже продажбата на такава допълнителна гаранция, ако продукта не отговаря на условията за ползване на Ардес ИТ ЕООД.

ОТКАЗ ОТ ПОКУПКАТА

Клиентът може да откаже удължена търговска гаранция и да изиска възстановяване на сумите не покъсно от 14 дни от датата на покупка и само ако не са ползвали сервиз по време на този период. Искането за отказ трябва да бъде направено от крайния клиент, в писмена форма или чрез електронна поща на адрес office@ardes.bg, не покъсно от 14 ден от датата на продажба на услугата Удължена търговска гаранция.

ОБСЛУЖВАНЕ НА УДЪЛЖЕНАТА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ

Удължената търговска гаранция се обслужва от оторизирания от Ардес ИТ ЕООД сервиз: ЛД Сервиз ЕООД с адрес: гр. Варна, бул. Сливница 118, Точни координати може да намерите тук:
https://ardes.bg/magazini-i-servizi/varna/servizen-centyr-laptopi-tableti