Варненски учители се включиха в семинар по иновативно обучение с подкрепата на Ардес Информационни Технологии

Тридесет и пет учители от варненското VII СУ „Найден Геров” участваха в 5-дневен семинар по иновативна техника за обучение – „Саморегулирано учене с инструменти от Теория на ограниченията“. Събитието се организира за първи път в България с осигурено финансиране от Ардес Информационни Технологии ЕООД.

Методът е разработен от д-р Шоши Райтер – международен експерт в образованието и консултант на Министерството на образованието на Израел.

КЪДЕ СЕ КРИЕ ПРОБЛЕМЪТ?

В контекста на настоящата пандемия, образователната система не е подготвена да осигури хибридно (присъствено и дистанционно) обучение с високо качество и учениците нямат уменията за независимо учене. Много деца нямат лична отговорност за образованието си.

Това намалява мотивацията за учене и участие в образователния процес. Голяма част от учениците нямат добро разбиране на учебния материал.
Фокусът на образованието е изместен от разбиране към запаметяване.

Като следствие:

• умението за учене през целия живот не е достатъчно развит;
• много хора не могат да решават конфликти по печеливш за всички начин;
• уменията за анализ и оценка на информацията и уменията за оценка на личните постижения не са развити;
• много ученици не могат да прилагат на практика това, което учат. Не виждат връзката между това, което се учи и реалността;
• не се поема отговорност за действията и резултатите от тях;
• способността за креативно, многопластово и нестандартно мислене не се развива достатъчно;
• повечето учащи нямат умения за справяне с бързите промени в реалността и с технологичната и информационна експлозия;
• много ученици възприемат реалността като сложна. В сложната реалност повечето хора или не искат да правят промени, или намират сложни решения, които не водят до желаните резултати;
• много деца нямат издръжливост за преодоляване на препятствия.

КАК ДА ПОДГОТВИМ ДЕЦАТА ЗА НАЙ-ДОБРИ ПОСТИЖЕНИЯ СЕГА И В БЪДЕЩЕ?

Когато учащите поемат лична отговорност за образованието си е възможен качествен скок. Как да направим това?

Необходимо е да бъде допълнен моделът на преподаване. Това става с прилагане на два взаимно-допълващи се метода:

• Теория на ограниченията (ТОС)
• Саморегулирано учене (СРЛ).

Теория на ограниченията (ТОС) съдържа мисловни инструменти и процеси, които позволяват стъпка по стъпка да се създаде стратегически план за целите, да се анализира причинността, да се решават конфликти по взаимно печеливш начин и намиране на несъответствията между планове, очаквани и реални резултати.

„Мисловните инструменти“ на Теория на ограниченията дават възможност за бързо ориентиране и анализ на големи количества информация, за намиране на иновативни решения, за съставяне и изпълнение на амбициозни планове, за наблюдение, оценка и подобрение на постиженията.

С Мисловните инструменти всеки изгражда собствена система за непрекъснато подобрение.

СРЛ означава учениците (с подкрепата на учителите) да поемат отговорност, да увеличават и поддържат мотивацията, мисленето, чувствата и поведението си, за да постигат учебните цели.

Саморегулираните автономни учащи осъзнават много по-добре техните силни и слаби страни. Те се справят по подходящ начин с ежедневните предизвикателства като непрекъснато се подобряват. В рамките на образователния процес учителите прехвърлят повече отговорност и увеличават мотивацията, което осигурява активно включване от страна на учениците. Когато учителите прехвърлят отговорността за ученето върху учащите, те създават условия за активно включване и намиране на най-добрия учебен стил за всеки. Децата получават инструменти и процеси за независимо учене, което ще им служи през целия живот в полза на самите тях и на обществото около тях.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТОС СРЛ

Чрез СРЛ и инструментите на ТОС се създават условия, в които всеки ученик поема отговорност за ученето си и осигуряваме необходимите „инструменти“, с които може да поставя цели, да анализира, да съставя и изпълнява план, да оценява постигнатото, да решава конфликти, да работи в екип, да знае как да учи и да може да учи ефективно през целия живот.

По този начин учащите:
· се научават да мислят ясно с помощта на ТОС инструментите;
· поемат отговорност за собственото си учене;
· изграждат издръжливост, за да могат да преодоляват трудности;
· откриват, че всеки и непрекъснато има много възможности;
· са способни да взаимодействат и работят по-добре с други хора;
· усъвършенстват уменията за анализ и разбиране на учебния материал;
· развиват умения за нестандартно мислене и намиране на иновативни решения;
· усъвършенстват умение за решаване на конфликти и намиране на решения, при които всички печелят;
· получават умение за учене през целия живот.

Други важни резултати:
– намаляването на агресията и подобряването на екипната работа и комуникацията.
– постиженията се подобряват през цялата година на всички измервани нива.
– значително се повишава средния успех на ТОС СРЛ класовете.
– изграждане на вътрешен екип от експерти, които са катализатори на промяната и ментори за останалите колеги.

Степента на удовлетвореност на учителите е висока – прилагането на ТОС СРЛ модела води до поемане на лична отговорност от страна на учениците, те са много по-активни в учебния процес. Качеството на разбиране на материала и резултатите значително се подобряват.

„Живеем във времена, в които образователната система освен да предава знанията, предвидени за конкретната степен на обучение, трябва да осигури възможността за придобиване и на допълнителни умения като критично и логично мислене, умения за справяне с конфликти, целеполагане и планиране, умения за екипна работа, самомотивация от учениците, които да ги изграждат като личности, да ги мотивира непрекъснато да развиват потенциала си”, споделя инж. Димитър Димитров, управител на Ардес Информационни Технологии ЕООД.

Компанията подкрепя инициативи, които имат за цел да развият и трансформират учебната среда и програми в модерни инструменти, които да развият критично мислещи, активни и отговорни личности, които да спомогнат за развитието на обществената среда в България.

Loading Facebook Comments ...