Какво е сървър и какви са неговите функции?

Това е хардуерна конфигурация с инсталирани специални софтуерни продукти. Той работи заедно с други компютри, свързани в мрежа. Този тип машини предоставят услуги към останалите компютри, които се наричат клиенти. Клиентите могат да бъдат както други сървъри, така и хора. Това зависи от конфигурацията.

Видове сървъри

В зависимост от предназначението си има няколко вида. Кои са те?

  1. FTP Server. Това е устройство, което изпълнява ролята на хранилище на файлове. Достъпът се синхронизира само от него. Към FTP машините се отнасят и специализираните такива, които са проектирани за използването им като файлови, с прикачени работни станции за запис и четене да данни. Този вид също са категоризирани по начина им на достъп: HTTP, SMB /CIFS или NFS. 
  2. DNS Server. Тези машини извършват услуги по управлението на IP адреси. DNS представлява база данни, която е разпределена за услуги, компютри или други ресурси, свързани с частни мрежи или като цяло с интернет. С негова помощ се преобразуват имената на хостовете в IP адреси. Това улеснява работата на потребителите на интернет услуги. Именно поради това, въвеждането на ресурси в мрежата е улеснено за потребителя. Вместо да въвежда IP адрес, който представлява комбинация от цифри, може просто да се въведе името (домейна). 
  3. Web Server Той е средство, с което се публикуват документи, които са достъпни за всеки с Web браузър. Този вид машини предоставят на браузъра файловете на сайта чрез HTTP протокола. Най-използвани и популярни са: IIS, Apache, Nginx и др.
  4. Firewall Server. Той може да има три адаптера: за връзка с интернет, адаптер за локална мрежа, адаптер за защитаваната LAN.
  5. Proxy Server. Този вид обслужват заявки вместо друг сървър. Това става, като клиентът се свърже с прокси машината, за да изиска някоя услуга. Тя, от своя страна, проверява заявката дали е изпълнена с всички зададени условия. Ако искането бъде успешно прието, сървърът предоставя ресурса, който е бил заявен. Това става като се свързва към съответния сървър и иска услугата от името на клиента.
  6. Email Server. Пощенският сървър управлява електронните съобщения между потребителите в мрежата;
  7. Fax Server – управлява трафика на факсове от и към мрежата. 
  8. Active Directory server. Тези конфигурации позволяват на потребителите да съхраняват, защитават и локализират информацията в интернет мрежата. 
  9. Media Server. Прави достъпни данните на приложенията. При този вид устройства базата от данни се намира на него, а извличането на информацията на клиентското устройство става чрез заявки или чрез попълване на форми. 
  10. Други сървъри – както вече споменахме, колкото функции изпълнява мрежата, толкова вида могат да бъдат създадени. Видовете са въпрос на оптимизация на структурата и на проектиране. 

Всички видове сървърни машини предоставят дадена услуга към други компютри. Важно е да се определят точните услуги, които ще предоставят, за да се конфигурира и настрои по максимално добър начин.

Изисквания към сървъра

Освен мощните конфигурации, сървърните системи трябва да имат софтуерни пакети, предпазващи от допускането на фатални грешки при експлоатация, както и софтуери за визуализиране.

Съветваме ви, когато правите избора си на такова устройство, да се обърнете за помощ към специалисти. Поради спецификата на работата те ще преценят от какъв модел се нуждаете и най-важното – с какви параметри. Ще дадат оценка на натоварването, за да определят мощността на процесора, обема на паметта и най-важното вида. В онлайн магазин Ardes.bg предлагаме различни модели. Цените се определят според функциите и характеристиките на модела, а нашите консултанти са винаги в готовност да ви съдействат. 

Loading Facebook Comments ...