Unique selling proposition banner

Общи условия афилиейт програма на Ardes.bg

Промяна в Общите условия на афилиейт програмата Ardes Affiliate, влизащи в сила от 01.06.2022 г.

Последна редакция на 28.07.2022 г.

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ - АФИЛИЕЙТ ПРОГРАМА НА ARDES.BG

Ardes Affiliate

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА АФИЛИЕЙТ ПРОГРАМАТА

 • Автор и организатор на настоящата афилиейт програма е „Ардес Информационни Технологии” ЕООД, с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” 118, ет.1, ап. 1, наричано по-долу Организатор; 

II. ОБХВАТ НА АФИЛИЕЙТ ПРОГРАМАТА

 • Афилиейт програмата действа в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в настоящите Общи условия, като те са задължителни за всички участници в афилиейт програмата;  

 • Общите условия изпълняват функцията на декларация (договор), с която афилиейт партньорът и всички участници в програмата декларират, че са запознати и че ги приемат изцяло и без възражения; 

 • Организаторът си запазва правото да променя Общите условия, като обяви този факт публично на своя сайт - www.ardes.bg;

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 • В програмата може да се включи всяко юридическо или физическо лице, включително чуждестранни граждани на територията на Р. България, които имат регистриран профил на уебсайта www.ardes.bg

 • Физическото лице, което желае да се присъедини към афилиейт програмата, трябва да има навършено пълнолетие. Ако е под 18 години, е необходимо да представи попълнена и подписана декларация от родител или настойник. Декларацията може да бъде изтеглена от тук и се изпраща на имейл адрес: affiliate@ardes.bg. Лица под 14 годишна възраст не могат да се включат в програмата.;

 • Служителите на  Ardes.bg, както и свързани лица (съгласно Търговския закон), нямат право на участие в програмата.

 

IV. НАЧИН НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА 

 • Афилиейт програмата представлява форма на договорно сътрудничество между Организатора и лицето, което приема да изпълнява функцията на афилиейт партньор; 

 • Сътрудничеството се изразява в предоставяне на уникален промо код от страна на Организатора на афилиейт партньора, като последният (афилиейт партньорът) се задължава да го промотира и чрез него да генерира продажба на продуктите на „Ардес Информационни Технологии” ЕООД;

 • Промотирането се изразява в разпространението на уникалния промо код по имейл, публикуването му в собствените на партньора профили в канали като форуми, блог, социални мрежи и подобни, като те следва да бъдат предварително конкретизирани и одобрени от Организатора;

 • Афилиейт партньорът няма право да използва промотиране на своя промо код чрез платени (спонсорирани) реклами (сърч или дисплейна) в социалните мрежи и търсачките като Google и др. подобни;

 • Потребителите, които използват промо кода, ще се възползват от 1% отстъпка от поръчките на непромоционални продукти в www.ardes.bg; Промо кодът не важи и не се прилага при "онлайн цена";

 • Афилиейт партньорът на Организатора ще получава отчисление (под форма на отстъпка от цената за бъдеща покупка) в размер на до 2% от стойността на поръчките на потребителите, които са използвали неговия уникален промо код за онлайн покупки. За промоционални стоки отчислението е в размер на 1%. Отчислението се получава при условие, че потребителската стока не е била върната в 14-дневен срок за връщане на потребителска стока, съгласно ЗЗП /Закона за защита на потребителите/;

 • Отчисления се натрупват в профила на афилиейт партньора единствено за покупки, направени онлайн на www.ardes.bg, при които е използван неговия уникален промо код;

 • Промо кодът може да бъде използван многократно от даден потребител;  

 • Отчислението се натрупва в личния профил на афилиейт партньора, като може да бъде усвоено под формата на ваучери , които могат да бъдат използвани единствено и само за покупки от www.ardes.bg. Ваучерът може да се генерира по всяко време от акаунта на афилиейт партньора; 

 • Ваучерът не може да бъде подаряван, преотстъпван или прехвърлян на трети лица. Той е обвързан с регистрирания афилиейт партньор и неговите лични данни;

 • Ваучерът не може да бъде заменян за левовата му равностойност;

 • Всеки афилиейт партньор може да провери състоянието на направените поръчки, съдържащи уникалния му код, в личния си акаунт на www.ardes.bg

 • Афилиейт партньорите не могат да използват уникалния промо код в собствените си поръчки, които правят в www.ardes.bg;  

 • Подвеждането по отношение на стойността на отстъпката, обещаването на фалшиви отстъпки, по-големи от 1%, автоматично води до спиране на промо кода на афилиейт партньора.

 

V. УСЛОВИЯ ЗА ОЦЕНКА

 • За да могат регистрациите да се считат за валидни, регистрираните лица (афилиейт партньори) е необходимо да изпълняват едновременно следните условия: да са изпълнили всички условия по отношение на правото на участие, както е посочено в глава III от Общите условия, уникалният код на афилиейт партньора трябва да се използва в поне една поръчка, направена и платена от клиент; 

 • Участието в афилиейт програмата предполага изричното приемане от афилиейт партньорите, че личните им данни ще бъдат съхранявани и обработвани от Организатора за целите на договореностите и по изпълнение на афилиейт програмата;

 • Организаторът се задължава да не разкрива пред трети лица личните данни на афилиейт партньора, с изключение на търговските дружества, участващи в организирането на афилиейт програмата. На партньорите на афилиейт програмата се гарантират правата, предвидени в ЗЗДЛ /Закон за защита на личните данни/, както и в Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) относно защитата и обработването на лични данни и свободното движение на тези данни.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ / ЗАБРАНИ

 • Афилиейт партньорът е необходимо да работи по начин, който отговаря на високите стандарти за етичност, доверие и съгласно нормативната уредба в Р. България и ЕС;

 • Необходимо е да се спазват всички  законови рамки. Не е допустимо да се уронват престижът и авторитетът на Организатора и неговите партньори;

 • Представянето на промо кода от афилиейт партньора, предоставен му от Организатора, не трябва да става в среда с неблагоприлично съдържание. Следва да се извършва в контекст (съдържание), който не противоречи на обществените морални, етични и законови норми;

 • В случай че промо кодът се представя във видео съдържание, трябва да се осъзнава социалната отговорност, както и влиянието, което оказва авторът на видеото върху аудиторията си; 

 • Необходимо е да се зачитат общочовешките ценности и културното многообразие;

 • Промо кодът не следва да се разпространява в контекста на политически и религиозни теми, както и такива със сексуален характер;

 • Изисква се да се зачитат неприкосновеността на личния живот и достойнството на останалите;

 • Комуникирането на промо кода е нужно да се води по начин, който да не злепоставя конкретни лица или компании;

 • Задължително е при разпространението на промо кода да се уточни компанията издател - „Ардес Информационни Технологии” ЕООД; 

 • Ако промо кодът се споделя във видео съдържание, създадено от афилиейт партньора,  е задължително да се остави първи pin-ат коментар под видео съдържанието. Целта е този коментар да предизвика дискусия, свързана с ползата, която промо кодът носи, за да се генерират повече коментари;

 • След запис е необходимо видео съдържанието да се изпрати за преглед и одобрение към Организатора, минимум два работни дни преди публикуването му в интернет. Видеото се изпраща на имейл адрес: affiliate@ardes.bg

 • В случай на необходимост от визуална комуникация с логото на  Ardes.bg, афилиейт партньора може да използва наличните ресурси на този  линк и да се запознае с политиката за визуално представяне на „Ардес Информационни Технологии” ЕООД; 

 • Организаторът си запазва правото да преценява кое видео съдържание да сподели в своите социални канали и интернет сайт;

 • Сравнението на „Ардес Информационни Технологии” ЕООД или предлаганите от нея продукти с други компании е недопустимо;

 • Пример: Цените в Ардес са по-ниски от тези във фирма Х;  

 • Злепоставянето както на партньори, така и на конкуренти на „Ардес Информационни Технологии” ЕООД е недопустимо;

 • Пример: Обслужването в “Х” ООД е ужасно, за това си купете продукта от „Ардес Информационни Технологии” ЕООД; 

 • Пример: Охлаждането на лаптоп X е ужасно, за това си купете лаптоп Y;

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • Отстъпката се изчислява единствено и само за непромоционални продукти, но не и за транспортни такси, услуги и прочее;

 • Отстъпката се изчислява от крайната сума на продукта с ДДС;

 • Отстъпката от 1% важи за непромоционални стоки; Отстъпката не се прилага при "онлайн цена";

 • Организаторът си запазва правото да променя условията и продължителността на афилиейт програмата, като ги обяви публично на сайта  www.ardes.bg

 • Участниците - афилиейт партньори и потребители (използващи промо кода) се съгласяват да спазват всички разпоредби в настоящите Общи условия;

 • Настоящата афилиейт програма може да се прекрати в случай на настъпване на събитие, което в случай на непреодолима сила, съгласно действащото законодателство или в случай на промяна на законодателната рамка, възпрепятства изпълнението ѝ.

 • За въпроси, свързани с афилиейт програмата, или нужда от експертна консултация, моля, пишете на: affiliate@ardes.bg

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Общи условия на афилиейт програмата Ardes Affiliate, валидни до 31.05.2022 г.

 
ОБЩИ УСЛОВИЯ - АФИЛИЕЙТ ПРОГРАМА НА ARDES.BG
Ardes AffiliateI. ОРГАНИЗАТОР НА АФИЛИЕЙТ ПРОГРАМАТА

 • Автор и организатор на настоящата афилиейт програма е „Ардес Информационни Технологии” ЕООД, с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” 118, ет.1, ап. 1, наричано по-долу Организатор;

 

II. ОБХВАТ НА АФИЛИЕЙТ ПРОГРАМАТА
 • Афилиейт програмата действа в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в настоящите Общи условия, като те са задължителни за всички участници в афилиейт програмата;  
 • Общите условияизпълняват функцията на декларация (договор), с която афилиейт партньорът и всички участници в програмата декларират, че са запознати и че ги приемат изцяло и без възражения; 
 • Организаторът си запазва правото да променя Общите условия, като обяви този факт публично на своя сайт -www.ardes.bg;
 
III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
 • В програмата може да се включи всяко юридическо или физическо лице, включително чуждестранни граждани на територията на Р. България, които имат регистриран профил на уебсайтаwww.ardes.bg
 • Физическото лице, което желае да се присъедини към афилиейт програмата, трябва да има навършено пълнолетие. Ако е под 18 години, е необходимо да представи попълнена и подписана декларация от родител или настойник. Декларацията може да бъде изтеглена оттук и се изпраща на имейл адрес: affiliate@ardes.bg. Лица под 14 годишна възраст не могат да се включат в програмата.;
 • Служителите на Ardes.bg, както и свързани лица (съгласно Търговския закон), нямат право на участие в програмата.
 
IV. НАЧИН НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА 
 • Афилиейт програмата представлява форма на договорно сътрудничество между Организатора и лицето, което приема да изпълнява функцията на афилиейт партньор; 
 • Сътрудничеството се изразява в предоставяне на уникален промо код от страна на Организатора на афилиейт партньора, като последният (афилиейт партньорът) се задължава да го промотира и чрез него да генерира продажба на продуктите на „Ардес Информационни Технологии” ЕООД;
 • Промотирането се изразява в разпространението на уникалния промо код по имейл, публикуването му в собствените на партньора профили в канали като форуми, блог, социални мрежи и подобни, като те следва да бъдат предварително конкретизирани и одобрени от Организатора;
 • Афилиейт партньорът няма право да използва промотиране на своя промо код чрез платени (спонсорирани) реклами (сърч или дисплейна) в социалните мрежи и търсачките като Google и др. подобни;
 • Потребителите, които използват промо кода, ще се възползват от 1% отстъпка от поръчките в www.ardes.bg;
 • Афилиейт партньорът на Организатора ще получава отчисление (под форма на отстъпка от цената за бъдеща покупка) в размер на до 2% от стойността на поръчките на потребителите, които са използвали неговия уникален промо код за онлайн покупки. За промоционални стоки отчислението е в размер на 1%. Отчислението се получава при условие, че потребителската стока не е била върната в 14-дневен срок за връщане на потребителска стока, съгласно ЗЗП /Закона за защита на потребителите/;
 • Отчисления се натрупват в профила на афилиейт партньора единствено за покупки, направени онлайн на www.ardes.bg, при които е използван неговия уникален промо код;
 • Промо кодът може да бъде използван многократно от даден потребител;  
 • Отчислението се натрупва в личния профил на афилиейт партньора, като може да бъде усвоено под формата на ваучери , които могат да бъдат използвани единствено и само за покупки отwww.ardes.bg. Ваучерът може да се генерира по всяко време от акаунта на афилиейт партньора; 
 • Ваучерът не може да бъде подаряван, преотстъпван или прехвърлян на трети лица. Той е обвързан с регистрирания афилиейт партньор и неговите лични данни;
 • Ваучерът не може да бъде заменян за левовата му равностойност;
 • В случай че всяко едно натрупано отчисление от конкретна покупка (чрез употребата на промо код) не бъде усвоено (използвано) в рамките на 12 месеца, то се занулява; 
 • Всеки афилиейт партньор може да провери състоянието на направените поръчки, съдържащи уникалния му код, в личния си акаунт наwww.ardes.bg
 • Афилиейт партньорите не могат да използват уникалния промо код в собствените си поръчки, които правят вwww.ardes.bg;  
 • Подвеждането по отношение на стойността на отстъпката, обещаването на фалшиви отстъпки, по-големи от 1%, автоматично води до спиране на промо кода на афилиейт партньора.
 
V. УСЛОВИЯ ЗА ОЦЕНКА
 • За да могат регистрациите да се считат за валидни, регистрираните лица (афилиейт партньори) е необходимо да изпълняват едновременно следните условия: да са изпълнили всички условия по отношение на правото на участие, както е посочено в глава III от Общите условия, уникалният код на афилиейт партньора трябва да се използва в поне една поръчка, направена и платена от клиент; 
 • Участието в афилиейт програмата предполага изричното приемане от афилиейт партньорите, че личните им данни ще бъдат съхранявани и обработвани от Организатора за целите на договореностите и по изпълнение на афилиейт програмата;
 • Организаторът се задължава да не разкрива пред трети лица личните данни на афилиейт партньора, с изключение на търговските дружества, участващи в организирането на афилиейт програмата. На партньорите на афилиейт програмата се гарантират правата, предвидени в ЗЗДЛ /Закон за защита на личните данни/, както и в Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) относно защитата и обработването на лични данни и свободното движение на тези данни.
 

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ / ЗАБРАНИ

 • Афилиейт партньорът е необходимо да работи по начин, който отговаря на високите стандарти за етичност, доверие и съгласно нормативната уредба в Р. България и ЕС;
 • Необходимо е да се спазват всички  законови рамки. Не е допустимо да се уронват престижът и авторитетът на Организатора и неговите партньори;
 • Представянето на промо кода от афилиейт партньора, предоставен му от Организатора, не трябва да става в среда с неблагоприлично съдържание. Следва да се извършва в контекст (съдържание), който не противоречи на обществените морални, етични и законови норми;
 • В случай че промо кодът се представя във видео съдържание, трябва да се осъзнава социалната отговорност, както и влиянието, което оказва авторът на видеото върху аудиторията си; 
 • Необходимо е да се зачитат общочовешките ценности и културното многообразие;
 • Промо кодът не следва да се разпространява в контекста на политически и религиозни теми, както и такива със сексуален характер;
 • Изисква се да се зачитат неприкосновеността на личния живот и достойнството на останалите;
 • Комуникирането на промо кода е нужно да се води по начин, който да не злепоставя конкретни лица или компании;
 • Задължително е при разпространението на промо кода да се уточни компанията издател - „Ардес Информационни Технологии” ЕООД; 
 • Ако промо кодът се споделя във видео съдържание, създадено от афилиейт партньора,  е задължително да се остави първи pin-ат коментар под видео съдържанието. Целта е този коментар да предизвика дискусия, свързана с ползата, която промо кодът носи, за да се генерират повече коментари;
 • След запис е необходимо видео съдържанието да се изпрати за преглед и одобрение към Организатора, минимум два работни дни преди публикуването му в интернет. Видеото се изпраща на имейл адрес: affiliate@ardes.bg
 • В случай на необходимост от визуална комуникация с логото на Ardes.bg, афилиейт партньора може да използва наличните ресурси на този линк и да се запознае с политиката за визуално представяне на „Ардес Информационни Технологии” ЕООД; 
 • Организаторът си запазва правото да преценя кое видео съдържание да сподели в своите социални канали и интернет сайт;
 • Сравнението на „Ардес Информационни Технологии” ЕООД или предлаганите от нея продукти с други компании е недопустимо;
 • Пример: Цените в Ардес са по-ниски от тези във фирма Х;  
 • Злепоставянето както на партньори, така и на конкуренти на „Ардес Информационни Технологии” ЕООД е недопустимо;
 • Пример: Обслужването в “Х” ООД е ужасно, за това си купете продукта от „Ардес Информационни Технологии” ЕООД; 
 • Пример: Охлаждането на лаптоп X е ужасно, за това си купете лаптоп Y;

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 • Отстъпката се изчислява единствено и само за продукти (включително и промоционални), но не и за транспортни такси, услуги и прочее;
 • Отстъпката се изчислява от крайната сума на продукта с ДДС;
 • Отстъпката от 1% важи и за промоционални стоки; 
 • По желание на афилиейт партньора може да му се предостави информация за статуса на направените поръчки чрез неговия уникален промо код;
 • Организаторът си запазва правото да променя условията и продължителността на афилиейт програмата, като ги обяви публично на сайтаwww.ardes.bg
 • Участниците - афилиейт партньори и потребители (използващи промо кода) се съгласяват да спазват всички разпоредби в настоящите Общи условия;
 • Настоящата афилиейт програма може да се прекрати в случай на настъпване на събитие, което в случай на непреодолима сила, съгласно действащото законодателство или в случай на промяна на законодателната рамка, възпрепятства изпълнението ѝ.
 • За въпроси, свързани с афилиейт програмата, или нужда от експертна консултация, моля, пишете на: affiliate@ardes.bg