Unique selling proposition banner

Общи условия за оценка на продукт от потребител

 ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОДУКТ, ОСТАВЕНА ОТ ПОТРЕБИТЕЛ В САЙТА WWW.ARDES.BG

(1) Всеки потребител може да даде своето мнение и оценка за стоките, предлагани на Сайта, както и да се запознае с оценките, които други потребители са публикували.

ARDES.BG публикува оценките, изпратени от потребителите, които отговарят на изискванията, посочени по-долу в настоящите Общи условия. Публикуват се както положителните, така и отрицателните оценки за продуктите. Обработването на оценките на потребителите от ARDES.BG не е свързано със спонсорство или с отношения с други търговци.

(2) ARDES.BG приема и публикува на Сайта оценки на всеки Потребител, независимо дали авторът на оценката е закупил оценяваната стока от Сайта.

Оценките, които са публикувани с етикет „потвърдена поръчка“ са оценки на потребители, за които има данни, че са закупили оценяваната стока от Сайта. ARDES.BG гарантира само за оценки с етикет „потвърдена поръчка“, че оценката е изпратена от Потребител, който е купил стоката от Сайта. Ако оценката няма такъв етикет, това означава, че ARDES.BG не разполага с информация дали авторът на оценката е закупил стоката от Сайта и не може да гарантира това обстоятелство.

ARDES.BG публикува с етикет „потвърдена поръчка“ само потребителски оценки, за които след извършена автоматизирана проверка чрез софтуер и е установено, че потребителят, даващ оценката, има успешно завършена поръчка (т.е. издаден касов бон и товарителница) за закупуване на оценявания продукт от Сайта. Проверката се извършва на база e-mail адреса, с който се идентифицира потребителят при публикуване на оценката. Ако e-mail адресът, посочен в потребителската оценка е същият като e-mail адреса, посочен в завършената поръчка за съответната стока, се приема, че оценяващият Потребител е закупил стоката от Сайта.

(3) Всеки Потребител може да публикува оценка за продукт като попълни формуляра достъпен на продуктовата страница на този продукт на Сайта. Подателят на всяка оценка се идентифицира с валиден e-mail адрес и име. Ако Потребителят има клиентски профил на Сайта и подаде оценката след като е влязъл в профила си, той ще бъде идентифициран с данните от потребителския си профил. Потребителят завършва и изпраща за публикуване оценката с натискане на бутона „Добави ревю“. С изпращане на своята оценка Потребителят се съгласява с Общите условия на Сайта и правилата за потребителските оценки. След изпращане на оценката, тя не може повече да бъде променяна от Потребителя.

(4) Всяка оценка на продукт включва рейтинг на продукта и конкретно мнение на потребителя. Рейтингът се определя свободно от потребителя с помощта на звезди (от 1 до 5). Въз основа на индивидуално определен от всеки потребител рейтинг се формира на средно аритметична база общ рейтинг на продукта, който се посочва в раздел „Ревюта“ в продуктова страница в Сайта. Този рейтинг се променя динамично след всяка подадена оценка.

(5) Оценките се публикуват на Сайта на продуктовата страница на съответната стока и стават достъпни за всички Потребители само след проверка от администратор на Сайта, че оценката отговаря на следните изисквания:

- да е написана на български език;

- да се отнася до съответния продукт и да съдържа мнение относно качествата и характеристиките на продукта;

- да не съдържа реклама или информация относно други търговци или други възможности за закупуване на този или други продукти;

- да не уронва престижа и доброто име на ARDES.BG;

- да не съдържа лични данни на трети лица;

- да не съдържа информация, която насочва към други уебсайтове, адреси, имейл адреси, данни за контакт или телефонни номера;

- да не се използват обидни или нецензурни думи и изрази, да не включва съдържание подкрепящо или подтиква към дискриминация, нетолерантност или агресия.

(6) Оценките се публикуват така както са подадени от Потребителя без да се редактират или променят. Оценките на Потребителите представляват лично мнение, изразено от Потребителя относно характеристиките и качествата на продукта. Потребителят носи пълна отговорност за съдържанието на изпратената от него оценка и изразеното от него мнение. ARDES.BG не носи отговорност за верността, точността и съдържанието на направената оценка и изложеното мнение. Оценките не представляват и не отразяват мнение на ARDES.BG относно продукта.

(7) С изпращането на оценка за публикуване Потребителят декларира и потвърждава пред ARDES.BG, че:

- е единствен автор и притежател на правата на интелектуална собственост върху подаденото за публикуване съдържание;

- че цялото съдържание, което публикува е точно;

- че е навършил 18 години;

- че използването на съдържанието, което предоставя, не нарушава настоящите Общи условия и не уврежда трети физически или юридически лица.

(8) С изпращането на оценка за публикуване Потребителят заявява и се задължава пред ARDES.BG, че няма да изпраща за публикуване никакво съдържание:

- за което знае, че е невярно, неточно или подвеждащо;

- което нарушава авторски права, патент, търговска марка, търговска тайна или друго право на собственост, права върху реклама, или поверителна информация на трети лица;

- което нарушава действащите в Република България нормативни актове (включително, но не само тези, относно защитата на потребителите, нелоялната конкуренция, дискриминацията или заблуждаваща реклама);

- което е или може разумно да се счита за клеветническо, унижаващо, подбуждащо към омраза, расова или религиозна дискриминация, обидно, незаконно, заплашващо или осъществяващо тормоз на трети физически и юридически лица;

- за което му е платено или е получил каквото и да било друго възнаграждение или обезщетение от трето лице;

- което съдържа вируси или каквито да било потенциално опасни компютърни програми или файлове;

- което не отговаря на изисквания относно оценките на потребители, посочени в настоящите Общи условия.

(9) С изпращане на оценка за публикуване, Потребителят се съгласява и се задължава да обезщети ARDES.BG (и всички негови служители и други наети от него лица, директори, управители, законни представители, пълномощници, дъщерни дружества, подизпълнители и трети лица доставчици на услуги) за всички наложени санкции от контролни органи, за всички предявени претенции и искове от трети лица, както и за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, и всички направени разходи, произтичащи от или свързани с неизпълнение на поетите от него задължения по настоящите Общи условия, дадени от него неверни заявления и декларации, нарушаване от негова страна на нормативни актове или на права и/или на законни интереси на трети лица.

(10) За всяка оценка, която изпрати за публикуване, Потребителят дава съгласие и предоставя на ARDES.BG неограничено, включително без географски ограничения, неотменимо, безвъзмездно, прехвърляемо право (лиценз) да използва, възпроизвежда, копира, променя, обработва, адаптира, превежда, публикува, разпространява, показва, изтрива изцяло или частично изпратеното съдържание (включително, но не само, за интернет, печатни медии, телевизия и видео) без да му се дължи възнаграждение или обезщетение за това. Всяко съдържание, което Потребителят изпраща, може да бъде използвано от ARDES.BG по негова преценка.

(11) ARDES.BG си запазва правото да променя, всяко съдържание на Сайта, което по преценка на ARDES.BG е несъвместимо с настоящите Общи условия. ARDES.BG си запазва правото по собствена преценка да откаже да публикува или да премахне вече публикувана оценка.

(12) Независимо от съдържанието на оценката, изпратена от Потребителя, за ARDES.BG (и за неговите служители, представители, дъщерни дружества, филиали, партньори, подизпълнители и трети лица доставчици на услуги или техните представители и служители) не възниква задължение за конфиденциалност по отношение на полученото съдържание.

(13) С посочването на e-mail адрес при изпращането на оценката, Потребителят се съгласява, че ARDES.BG и неговите подизпълнители или трети лица доставчици на услуги могат да използват неговия e-mail адрес, за да се свържат с него относно изпратената оценка и по други административни въпроси.